Változtak a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésére vonatkozó szabályok

Az év végén jelent meg az oly régóta várt, és beharangozott jogszabály-módosítás, amely alapvetően változtatta meg a mérlegképes könyvelők továbbképzési rendszerét. E szerint a könyvelők nem a szakminisztérium szakemberei által összeállított kötött tematika alapján teljesíthetik éves továbbképzési kötelezettségüket, hanem maguk választják meg - kisebb megkötésekkel -, milyen témakörben kívánják bővíteni tudásukat.

Hogyan szerezhető kreditpont?

A szakminisztériumi regisztrációval rendelkező mérlegképes könyvelők 2013. január 1-jétől kreditpontok gyűjtésével tudják teljesíteni éves továbbképzési kötelezettségüket. Évente minimum 16 kreditpontot kell szerezniük.

A minimálisan szükséges kreditpontok többféleképpen gyűjthetők össze.

Az érintett:

  • olyan képzéseken vesz részt, amelyek előzetesen átestek a szakminisztérium kreditpont-minősítési eljárásán, és jóváhagyásra kerültek;
  • kreditpontra minősített szakmai szervezet tagja;
  • kreditpontra minősített – papíralapú vagy elektronikus – kiadványt (szakkönyv, szakmai folyóirat) vásárol meg, fizet elő.

Miből mennyit?

Összesen 16 kreditpont szükséges a regisztráció megőrzéséhez, amelyből minimum 12 kreditpont minősített képzésen való részvétellel, 2 pont minősített szakmai szervezet tagjaként, és további 2 kreditpont minősített szakmai kiadvány előfizetésével, megvásárlásával szerezhető meg. Az adott továbbképzési évben megszerezett többletpontok a következő évi továbbképzési kötelezettség teljesítésénél nem vehetők figyelembe.

Kreditpontos képzések

A mérlegképes könyvelőknek a 16 kreditpontból minimum 12-t a kreditpont-minősítési eljárás keretében minősített képzésen kell összegyűjteni. Ebből 8 kötelezően számviteli témakörben szervezett, 4 kreditpont a regisztrált szakterületre minősített speciális képzésen való részvétellel szerezhető meg. A minősítéseket akkreditált képzőintézmények kérhetik, amelyek megfelelnek a 357/2012. (XII.13.) Korm. rendelettel módosított 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. A nyilvántartást végző szervezet (jelenleg a szakminisztérium) a kérelem alapján a képzési program szakmai tartalmára, aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret összhangjára, valamint elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel határozza meg a továbbképzési program kreditpontértékét. Ugyanezen szervezet a kreditpont-minősítési eljárás befejezését követő hónap 15-éig közzéteszi a Kormányzati Portálon a képzési programot, feltüntetve annak szakterületi, témakör szerinti besorolását, valamint a kreditpontértékét. Amennyiben a képzési program több témakört is lefed, témakörönkénti kreditpontértékét és oktathatósági (elszámolhatósági) időszakát is feltünteti. A továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak alatt, de legkésőbb visszavonásig hatályos. A továbbképzések kétféle módon valósulhatnak meg: hagyományos, személyes részvételt igénylő képzés keretében, illetve elektronikus formában. A rendelet szerint elektronikus képzés minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg.

Kreditpontos szakmai szervezeti tagság

Továbbképzési évenként a mérlegképes könyvelő legfeljebb 2 kreditpontot számíthat be a továbbképzés teljesítésébe, ha a szakmai szervezet tagjaként konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken vehet részt. Minősíthető szakmai szervezetnek a honos joga alapján létrejött olyan társadalmi szervezet, köztestület és felnőttképzési intézményakkreditációval rendelkező szervezet tekinthető, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően legalább 2 évvel megkezdte tevékenységét, amelynek során a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is végzi tagjai számára;
  • nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást végző személy jogosult részt venni tagként;
  • évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végző tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.

A szakmai szervezetnek a szakminisztériumtól (nyilvántartásba vételt végző szervezettől) kérnie kell szakmai szervezetként való elismerését. A szakmai szervezet tagjának az a természetes személy tekinthető, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül továbbá az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

Kreditpontos szakmai kiadványok

A minősített kiadványok maximum 2 kreditpont erejéig vehetők figyelembe, illetve erre az értékre minősíthetőek. A minősítési eljárás során a kiadvány a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem, a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján kerül elbírálásra. Szakmai folyóiratok tekintetében kreditpontérték legalább féléves előfizetés esetén állapítható meg. Szakmai kiadványnak minősül a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó, papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket tartalmazó kiadvány (ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőzően legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan megjelenő szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítő információs eszköz.

Bejelentési kötelezettség a megszerzett kreditpontokról

A szakmai szervezeti tagságról a szakmai szervezet igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult adatait bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül.

Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely, kreditpontra minősített – papíralapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpontértéke beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül igazolhatja. A számlán szereplő minősített kiadvány alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti e kreditpont elszámolását. A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a továbbképzés teljesítésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi, valamint tartalmazza a kiadványt felhasználó továbbképzésre kötelezettek nevét és regisztrációs számát.

A képzőszervezeteknek a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet kell vezetni, elektronikus képzés esetén pedig regisztrálni kell az elektronikus képzési programot teljesítőket. Az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról a képzőszervezeteknek igazolást kell kiadni a továbbképzésen részt vevők részére, valamint összesített jegyzéket kell készíteni a továbbképzésen részt vevők adatairól a továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából, amelyet meghatározott adattartalommal a képzőszervezet a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a továbbképzés lebonyolítását követő egy hónapon belül megküld.

Tehát a szakmai szervezeti tagságról a szakmai szervezetek, a továbbképzéseken megszerzett kreditpontokról a képzőszervezetek kötelesek igazolást kiadni a továbbképzésre kötelezett számára, és jelenteni azokat a nyilvántartásba vételt végző szervezet felé, míg a kreditpontot érő szakmai kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatának megküldése a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára a továbbképzésre kötelezett feladata.

Évi kreditpontok nyilvántartása

Célszerű tehát az igazolásokat, illetve szakmai kiadvány(ok) megvásárlása esetén a megfelelő tartalommal rendelkező számlá(ka)t gyűjteni és megőrizni. Bizonyos esetekben a megszerzett kreditpontok nyilvántartásához akár internetes felületen is segítséget kaphat, terveink szerint ilyen oldal lesz a www.kotelezotovabbkepzes.hu website is.

Kérdése van?

  • Ügyfélszolgálat: +36 (1) 202-2199/200 munkanapokon 9.00-16.00 óráig.

OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.

Továbbképzések, szakmai konferenciák
A legegyszerűbben a legjobbat
1027 Budapest, Csalogány u. 23–33.
Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 14
Telefon: +36 (1) 202-2199/200
Telefax: +36 (1) 355-8085
Továbbképzésre akkreditált szervezet

Mivel, mennyi kreditpontot lehet szerezni?

8 kreditpontot számvitel témakörben,
4 kreditpontot a szakterületének megfelelő továbbképzéseken kell szerezni. 2-2 kreditpontot érhet minősített szakmai kiadvány előfizetése, megvásárlása és egy szakmai szervezeti tagság.

Hogyan kaphatja meg képzési kreditpontjait?

 Akár részletekben is!
 Több képzőintézmény képzésein is;
 Elektronikus képzésben is (Internet);
 Hagyományos – személyes részvételt igénylő – és elektronikus képzés kombinációjaként is.

Mikor jelentkezhet továbbképzésekre?

A kormányrendelet szerint akkor, ha a képzőszervezetek meghirdetik az NGM által minősített továbbképzési programjaikat. Tájékozódjon továbbképzési lehetőségekről, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Segítünk a kreditpontok megszerzésében!

Oldalunkon folyamatosan megtalálja az aktuális információkat, és segítséget nyújtunk kreditpontjai megszerzéséhez úgy, hogy az Ön által kiválasztott szakmai továbbképzések teljesítését saját időbeosztásához igazíthatja.
Ön itt van: Kezdőlap Összefoglaló a változásokról